دارای دو نوع است که نوع کوچک آن را ترنج و نوع بزرگ آن را بالنگ گویند.
طبیعت پوست زرد آن، گرم در اول و خشک در دوم است و گوشت آن که زیر پوست زرد آن است و شیرین مزه است، سرد و تر در دوم است ولی سردی آن زیادتر از تری آن می باشد، و مغز ترش  آن در آخر دوم سرد و حشک است. 
ترش آن ملطف و صاف کننده روح طبیعی و خون از صفرا، و مسکن قی صفراوی می باشد.
ترش آن برای خفقان گرم و تقویت کبد و معده و تسکین حرارت احشا مفید است.