ترش آن در آخر دوم، سرد و در اول، خشک است.
نارنج ترش لزوجتی دارد که برای نزله های سینه و سرفه های گرم مفید است مخصوصاً اگر با پوست از وسط دو نیم کرده و پس از در آوردن تخم های آن مقداری نبات کوبیده بر آن پاشیده شود و تا حد جوش حرارت داده شود، سپس میل گردد.
آشامیدن آب آن با شکر مسهل صفرا و تسکین دهنده تیزی صفرا و خون می باشد.
به طور کلی تمام ترشی ها برای اعصاب مضر هستند ولی ضرر نارنج نسبت به بقیه ترشی ها کمتر است.
زیاده روی در مصرف آن سبب ضعف کبد می شود و مصلح آن شکر و عسل می باشد.